Vedtekter

Vedtekter for Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)

NSNF ble stiftet etter fusjonsvedtak på årsmøte i Nyttevekstforeningen og på generalforsamling i Norsk Soppforening.

Internasjonalt navn er The Norwegian Association for Mycology and Foraging

Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 29. mars 2004 med ikrafttreden 1. januar 2005. Endret på årsmøter 27. april 2005, 28. april 2007, 18. april 2009, 17.april 2010, 23. april 2017, 15. april 2018 og 7. april 2019.

1. Omfang

1.1. Norges sopp- og nyttevekstforbund er en landsomfattende frivillig organisasjon av foreninger med sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer.

2. Formål

2.1.Forbundet skal:
• virke for økt kunnskap om og økt bruk av sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, herunder sopp og nytteveksters kulinariske, ernæringsmessige og kunst- og håndverksmessige verdier og bruksområder.
• tilrettelegge for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til atspredelse og rekreasjon.
• delta i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.
• virke for både allmenn og vitenskapelig interesse innen fagområdene sopp og nyttevekster.
• opptre på vegne av medlemsforeningene overfor sentrale myndigheter, landsomfattende organisasjoner/organer og lignende

3. Medlemskap og kontingent

3.1. Forbundet har følgende medlemskategorier:
• Hovedmedlem er utgangspunktet for medlemskap i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Hoved-medlemmer har alle rettigheter og mottar medlemsbladet Sopp og nyttevekster.
• Husstandsmedlem er et medlem som deler samme adresse som et hovedmedlem. Husstands-medlemmer har alle rettigheter, men mottar ikke medlemsbladet Sopp og nyttevekster.
• Ungdomsmedlem er et medlem under 25 år. Ungdoms-medlemmer har alle rettigheter og mottar medlemsbladet Sopp og nyttevekster.
• Livsvarige medlemskap er et tidligere inngått medlemskap. Det tegnes ikke lenger nye livsvarige medlemskap.

Alle enkeltmedlemmer tilhører normalt nærmeste geografiske forening. Medlemmer kan imidlertid selv velge å være tilknyttet en annen forening. Direkte medlemskap i forbundet kan inngås. Medlemmer fra en forening kan delta på arrangementer i andre foreninger.

3.2. Æresmedlemmer av forbundet utnevnes av et årsmøte etter innstilling fra et enstemmig forbundsstyre. Sitter kandidaten i styret, fratrer imidlertid vedkommende under behandlingen. Avstemningen i styret skal være skriftlig. Æresmedlemmer skal ha gjort en særlig fortjenstfull innsats for forbundet eller dets formål. Slik æresbevisning tildeles normalt medlemmer – unntaksvis andre.

3.3. Kontingentsatsene og andelen som går til forbundet sentralt fastsettes av årsmøtet. Vedtak gjelder for det påfølgende året.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Et medlem som ikke har betalt kontingenten for inneværende år innen 1. juni blir strøket som medlem.

Et nytt medlem som ikke har betalt innen forfall blir strøket per 31. desember.

Medlemmer som melder seg inn etter 15. oktober betaler halv kontingent for resten av året.

4. Organisasjon

4.1. Årsmøtet

4.1.1 Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede på årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 50 medlemmer kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) delegater og foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3) delegater; videre oppnås én (1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet.

Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.

4.1.2 I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Styret kan yte økonomisk støtte for å sikre at alle medlemsforeninger kan bli representert på årsmøtet.

4.1.3 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles av styret samtidig med utsendelse av sakspapirer, minst tre (3) uker på forhånd. Årsmøtet kan arrangeres lokalt og i tilknytning til et lokalt faglig arrangement dersom en medlemsforening ønsker å påta seg arrangementet, og utgiftene i forbindelse med delegatenes oppmøte ikke blir uforholdsmessig store. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar.

4.1.4 Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Møtet velger ordstyrer samt to (2) delegater til å underskrive protokollen.

Årsmøtet skal behandle:
• forbundsstyrets beretning om virksomheten i foregående år
• revidert regnskap pr. 31. desember
• budsjett og årsplan for inneværende år
• kontingentsatser og andel til forbundet sentralt
• forslag fremmet av forbundsstyret eller av en medlemsforening innen utgangen av februar
• valg til forbundsstyret
• valg av revisor(er)
• valg av tre medlemmer til en valgkomité

4.1.5. Valgordning: Alle valg skal være skriftlige dersom det foreslås flere kandidater enn det som skal velges, eller hvis noen forlanger det. Styreleder og styremedlemmer velges for to (2) år, numeriske varamedlemmer, revisor(er) og valgkomitémedlemmer for ett (1) år. I partallsår velges leder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer. I oddetallsår velges tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. Nestleder velges internt i styret. Et varamedlem som erstatter et styremedlem fungerer ut dette styremedlemmets valgte periode. Det skal tilstrebes en tilfredsstillende representasjon fra medlemsforeningene både i styret og i valgkomiteen. Ingen kan sitte sammenhengende i styret i mer enn seks (6) år.

4.1.6. Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Andre vedtak skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

4.1.7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av foreningene forlanger det. Møtet innkalles av styret med minst tre (3) ukers varsel. Innkallingen skal opplyse om hvilke saker som skal behandles.

4.2. Forbundsstyret

4.2.1 Forbundsstyret består av leder, nestleder, fire styremedlemmer og tre numeriske varamedlemmer. Beslutninger kan ikke tas uten at minst fire medlemmer av styret deltar. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Det kan opprettes et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, daglig leder og et styremedlem. AUs oppgaver og fullmakter bestemmes av styret. Styret møtes minimum tre (3) ganger i året. Det skal holdes styremøte når minst to medlemmer av styret forlanger det.

4.2.2. Styret har overordnet ansvar for forbundets drift og økonomi og har fullmakt til å ansette og avsette daglig leder og annet personell. Det skal utarbeide instrukser for forbundets ansatte. Under det økonomiske ansvaret ligger kontroll av driftsregnskapet i henhold til budsjett og andre beslutninger truffet av årsmøtet, samt forvaltning av fondene.

4.2.3 Styret utgir forbundets medlemsblad og eventuelt faglige tidsskrifter. Styret engasjerer redaktør(er) for disse.

4.2.3. Styret er ansvarlig for at ’Prøve for soppsakkyndige’ avholdes ulike steder i landet.

4.2.4. Styret har opprettet Fagmykologisk råd (FMR) som et uavhengig faglig råd som skal bistå styret og NSNF i faglige spørsmål. Styret vedtar mandat og retningslinjer for FMR og utpeker medlemmer til rådet.
Styret er ansvarlig for fastsettelse av Normliste for norske soppers matverdi etter innstilling fra FMR.
4.3 Administrasjonen

4.3.1 Daglig leder og annet personell arbeider etter instrukser utarbeidet av styret og utfører alle daglige gjøremål i forbundet.

Daglig leder tegner for forbundets bankkonti, foretar regnings- og lønnsutbetalinger, og har løpende ansvar for økonomien innen budsjettets rammer.

4.3.2. Medlemsdatabase for medlemsforeningene vedlikeholdes av forbundet, som også sørger for overføringer av kontingentandel til foreningene. NSNF bistår for øvrig foreningene ved behov.

4.4 Utvalg og fora

4.4.1 Styret oppretter egne redaksjonsutvalg for forbundets medlemsblad og tidsskrift(er) etter innstilling fra redaktørene.

Ved behov opprettes andre utvalg.

4.4.2. Forbundsstyret kan opprette eller godkjenne egne fora for å oppfylle forbundets formål. Kun medlemmer i forbundet kan delta i foraene. Forbundet fører regnskap over foraenes inntekter og utgifter. Foraene kan søke styret om å få dekket utgifter i forbindelse med foraenes aktiviteter. Foraene skal levere årlig rapport til forbundet om virksomheten.
.
4.4.3. Styret skal utnevne en representant til forbundets utvalg og fora og fastsette retningslinjer for foraenes organisasjon og virksomhet.

4.5. Medlemsforeningene

4.5.1. Medlemsforeningene er undergitt samme formål som forbundet og er selv ansvarlige for å organisere sin virksomhet innenfor rammen av de sentrale vedtekter (se normalvedtektene for medlemsforeningene). Forbundsstyret godkjenner opprettelse av nye medlemsforeninger. Medlemmer er frie til å velge hvilken forening de ønsker å være medlem av.

4.5.2. Foreningene kan igangsette og gjennomføre aktiviteter, utgi egne publikasjoner, opprette lokale komiteer og ta lokale initiativ overfor media og myndigheter i saker som vedrører forbundets formål. Medlemsforeningen skal være:
• kontaktledd for egne medlemmer
• Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet
• arrangør av faglige tiltak slik som medlemsmøter, turer, kontroller, utstillinger o.l.
• arrangør av kurs. Disse skal meldes og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø
• ansvarlig for rapporter om virksomheten ovenfor forbundsstyret

Nasjonale arrangementer går på omgang mellom foreningene etter innbyrdes avtale.

5. Endringer av vedtektene

5.1. Endring av disse vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall.

6. Fusjon og oppløsning

6.1. Fusjon med annen organisasjon kan kun vedtas av ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall av avgitte stemmer. Forbundets aktiva inngår i den fusjonerte organisasjonen.

6.2. Oppløsning av Norges sopp- og nyttevekstforbund må vedtas av to (2) årsmøter med minst 3/4 av antall stemmer avgitt på møtet. Minst ett av disse årsmøtene skal være ordinært. Ved oppløsning skal forbundets aktiva danne et fond under bestyrelse av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).