Kjøpsvilkår og avbestillingsregler

Følgende betingelser gjelder spesifikt for kjøp av kurs og deltakelse på andre arrangementer:

 • Avbestilling av kurset kan skje inntil fire uker før oppstart. Kursavgiften blir da i sin helhet refundert.
 • Avbestilling mellom fire og to uker før oppstart gir 50 % refusjon. Avbestilling siste uken, sykdom eller annet forfall gir ikke rett til refusjon.
 • Hvis kurset blir avlyst, får du automatisk refundert det innbetalte beløpet innen to uker.
 • Om du ikke er fornøyd med kurset, så må dette meldes til post@soppognyttevekster.noinnen en uke etter avsluttet kurs. Klagen behandles av daglig leder i samråd med de ansvarlige for kurset. Om klagen tas til følge, får du refundert hele eller deler av kursavgiften uten rentegodtgjørelse. 
 • Alle som tegner seg på kurs eller andre arrangementer blir automatisk mottaker av NSNFs nyhetsbrev.

Følgende betingelser gjelder spesifikt for tegning av medlemskap:

 • Medlemskapet betales når det tegnes og gjelder for kalenderåret
 • Hvis man melder seg ut i løpet av året, får man ikke refundert medlemsavgiften for resten av kalenderåret..
 • Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.  

Se generell informasjon om medlemskap  her.

 

NSNF følger ellers Forbrukerrådets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett for betaling, levering, angrerett, retur- og reklamasjonshåndtering og konfliktløsning i forbindelse med kjøp gjennom våre nettsider.

Betaling

 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
 • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
 • Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
 • Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.

Angrerett

 • Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven.
 • Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
 • Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
 • Angrefristen begynner å løpe:
  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
  •  
 • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
 • Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
 • Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusertverdi på varen.
 • Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Levering

 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
 • Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestil- lingen fra kunden. Varenskal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene

Mangel ved varen  –  kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom detskjerinnen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
 • Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
 • Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
 • Retting eller omlevering   Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.
 • Prisavslag  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.